EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Dla Autorów · Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój

Home > Dla Autorów

Dla Autorów

Regulamin ogłaszania prac w piśmie

„Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”

 

Wytyczne dla autorów

 

Redakcja czasopisma „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” przyjmuje oryginalne prace zgodne z jego profilem spełniające następujące warunki:

  • format tekstu: Microsoft Word lub Open Office (pliki .doc, .rtf i .odt);

  • rozmiar tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm;

  • maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami);

  • tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie;

  • została dołączona bibliografia załącznikowa (niezależnie od przypisów dolnych);

  • bibliografia załącznikowa oraz przypisy dolne wykonano według załączonego wzoru.

Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres naukapolska1@gmail.com wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5) oraz zwięzłą notką o Autorze zaopatrzoną adresem mailowym do publikacji (jeśli Autor nie zastrzegł), adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla redakcji i wydawnictwa).

 

Prawa autorskie

 

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” Kasy im. Józefa Mianowskiego są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji oświadczenia o niezłożeniu nadesłanego tekstu w innym wydawnictwie, zgody na publikowanie danych osobowych oraz umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC . Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” udzielają jego wydawcy Kasie im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0). Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

 

Polityka prywatności

 

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 

Proces recenzji

 

Redakcja czasopisma „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi. Tom zawierający teksty wstępnie zaaprobowane przez redakcję poddawany jest procedurze recenzji. Recenzenci oceniając tom wypełniają formularz recenzyjny. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 

Zasady etyki

Dla zapewnienia autentyczności i najwyższej jakości publikowanych artykułów, czasopismo „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” korzysta z nowoczesnej procedury ich oceny i należy do systemu CrossCheck. Redakcja wprowadza także zaporę ghostwriting, guest authorship i text recycling.